دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ پنجم‌ آبانماه‌ 1383

 

      فهرست‌ مندرجات :


1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدنبی‌ رودکی‌، عباسعلی‌اختری‌، ابوالفضل‌ کلهر و حسین‌ مظفر.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ تسلیت‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بمناسبت‌درگذشت‌ موبد دکتر جهانگیر اوشیدری‌.
6 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ تأسیس‌ صندوق‌ ضمانت‌ سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ کوچک‌.
7 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ و توسعه‌ بسیج‌دانش‌آموزی‌ مصوب‌ 9/2/1375 با قید یک‌فوریت‌ و تصویب‌فوریت‌ آن‌.
8 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ ومبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ودولت‌ جمهوری‌ یونان‌.
9 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ تشویق‌ و حمایت‌ متقابل‌ ازسرمایه‌گذاری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌جمهوری‌ دمکراتیک‌ خلق‌ الجزایر.
10 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ کوبا درمورد کمک‌ متقابل‌اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ امور گمرکی‌ و جلوگیری‌ ازتخلفات‌ گمرکی‌ و مبارزه‌ با آنها.
11 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ اصلاح‌ قانون‌ حمایت‌ قضایی‌ ازکارکنان‌ دولت‌ و پرسنل‌ نیروهای‌ مسلح‌.
12 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ درخصوص‌ همکاری‌ وکمک‌ متقابل‌ در امور گمرکی‌.
13 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و هیأت‌ وزیران‌ اوکراین‌ درخصوص‌ همکاری‌ متقابل‌درمورد موضوعات‌ گمرکی‌.
14 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ تونس‌ بمنظور اجتناب‌ از اخذ مالیات‌مضاعف‌ درمورد مالیات‌ بر درآمد.
15 ـ اعلام‌ وصول‌ لایحه‌ اجازه‌ اجرای‌ موافقتنامه‌ پروانه‌ شبکه‌ وخدمات‌ ارتباطات‌ سیار با قید یک‌فوریت‌ و تصویب‌ فوریت‌ آن‌.
16 ـ طرح‌ سؤال‌ عده‌ای‌ از نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌از آقای‌ بیطرف‌ وزیر محترم‌ نیرو و ارجاع‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌ مربوطه‌.
17 ـ اعلام‌ وصول‌ (4) فقره‌ سؤال‌.
18 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌.
19 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.
ادامه ...