مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
     الحاق ماده 14 (مکرر) به اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (مصوب جلسه 552 مورخ 24/9/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوبات مجلس شوراى اسلامى:
     قانون الحاق یک تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 موافقتنامه ها:
     1- قانون‌ موافقتنامه‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ اتریش‌ درمورد کمک‌ و همکاری‌ دوجانبه ‌در مسائل‌ گمرکی‌  
     2- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس درخصوص همکاری در زمینه بهداشت عمومی و علوم پزشکی

اصلاحیه رای وحدت رویه دیوانعالی کشور:
     اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 670- 10/9/1383 هیأت عمومی دیوانعالی کشور

متن کامل قوانین و مقررات(pdf)