X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

تصویب نامه ها > قوه قضائیه:
دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 مجلس شورای اسلامی

شماره 1206/34/7                                                  14/10/1383

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

      احتراماً، به پیوست تصویرنامه شماره 13488/83/1 مورخ 7/10/1383 رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه و یک نسخه دستورالعمل حبس با خدمت که در تاریخ 5/10/1383 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‎گردد.

مدیرکل حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح ـ یزدانیان

شماره 13488/83/1                                                 7/10/1383

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح

      عطف به نامه شماره 55734/9/7 ـ 17/9/1383، به پیوست یک نسخه دستورالعمل حبس با خدمت که در تاریخ 5/10/1383 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت اقدام لازم ارسال می‎گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 مجلس شورای اسلامی

      فصل اول: کلیات
      ماده 1 ـ حبس با خدمت: شیوه‎ای از اجرای مجازات حبس است که به موجب آن محکوم‎علیه به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‎کنند معرفی شده و پس از انجام خدمت مقرر در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‎شود.
      ماده 2 ـ محکوم علیه حبس با خدمت: به محکومی گفته می‎شود که حبس وی برابر رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین به حبس با خدمت تبدیل شده باشد.
      ماده 3 ـ فرمانده مربوط: منظور از فرمانده مربوط، فرمانده تیپ مستقل و یا فرمانده یا رئیس و یا مدیر رده همطراز و یا بالاتر محل خدمت یا رده‎های مجاز از طرف آنها می‎باشد.
      ماده 4 ـ حبس با خدمت در مورد کارکنان پایور در صورتی قابل اعمال است که امکان خدمت آنان در زمان تحمل حبس با خدمت یا پس از آن برابر مقررات نیروهای مسلح وجود داشته باشد.
      ماده 5 ـ مقررات حبس با خدمت در مورد محکومانی قابل اعمال است که مجازات حبس غیرتعلیقی آنان در دادنامه بیش از یک سال نباشد.
      ماده 6 ـ چنانچه محکومیتهای حبس در دادنامه‎های متعدد باشد در صورتی که مجموع مجازات حبس آنها بیش از یک سال نباشد حبس با خدمت قابل اعمال است.
      ماده 7ـ توأم بون حبس با سایر مجازاتها مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نمی‎باشد.
      ماده 8 ـ سابقه محکومیت محکوم علیه و یا استفاده قبلی وی از مقررات حبس با خدمت مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نخواهد بود.

      فصل دوم: مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی محکومین حبس با خدمت
      ماده 9 ـ محکوم‎علیه متقاضی حبس با خدمت باید درخواست کتبی خود را از طریق مسؤولین زندان یا به هر نحو دیگر به دادستان مجری حکم ارائه نماید.
      تبصره ـ در صورتی که درخواست تبدیل حبس با خدمت تحویل مسؤولین زندان شود آنان مکلفند بلافاصله آن را ثبت و به دادسرا ارسال نمایند.
      ماده 10 ـ دادستان می‎تواند قبل از اعلام نظر خود به دادگاه نظر فرمانده مربوط را در مورد تقاضای محکوم علیه کسب نماید.
      ماده 11 ـ دادستان مجری حکم درصورت موافقت با تقاضای محکوم علیه مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین پیشنهاد می‎نماید.
      ماده 12 ـ پس از صدور رأی حبس با خدمت بلافاصله مراتب از طرف دادستان مجری حکم به زندان و فرمانده یگان مربوط جهت هماهنگی لازم اعلام، تا نسبت به‎اعزام محکوم علیه وفق مقررات به یگان مربوط یا مرکز نگهداری اقدام مقتضی به‎عمل آید.
      ماده 13 ـ فرمانده مربوط یا رئیس مرکز نگهداری مکلف است بلافاصله نسبت به بکارگیری محکوم علیه برابر مقررات اقدام نماید.
      ماده 14 ـ محکومین حبس با خدمت در صورت امکان پس از خاتمه خدمت مقرر با توجه به پایور یا وظیفه بودن، سن، جنس، نوع جرم، سابقه، شخصیت و وضعیت جسمانی طبقه‎بندی و در محل مناسبی نگهداری می‎شوند.
      ماده 15 ـ فرماندهان موظفند جهت نگهداری محکومین حبس با خدمت پس از پایان خدمت مقرر بازداشتگاه یا محل مناسبی تعیین نمایند.
      ماده 16 ـ زمان ورود و خروج محکومین از محل خدمت و بازداشتگاه یا مرکز نگهداری باید بطور دقیق توسط مسؤولین ذیربط ثبت شود.
      ماده 17 ـ محکوم علیه موظف است پس از پایان خدمت مقرر خود را به‎بازداشتگاه یا محلی که به همین منظور تعیین شده، معرفی نماید.
      ماده 18 ـ بازداشتگاه یا مرکز نگهداری محکومین حبس با خدمت توسط فرمانده مربوط یا شخصی که از طرف وی تعیین می‎شود اداره می‎گردد. دادستان برنحوه اجرای حکم نظارت خواهد داشت.
      ماده 19 ـ برای کلیه محکومین حبس با خدمت توسط یگان پرونده اجرایی تشکیل و تا خاتمه محکومیت کلیه مکاتبات و سایر امور مربوط به محکوم علیه در آن ثبت و نگهداری می‎شود.
      ماده 20 ـ محکومین حبس با خدمت می‎توانند مانند سایر کارکنان از مرخصی استحقاقی خود وفق مقررات نیروهای مسلح با پیشنهاد فرمانده مربوط و موافقت دادستان مجری حکم استفاده نمایند.
      تبصره ـ  محکومین حبس با خدمت پایور در این مورد حق استفاده از مرخصی‎های ذخیره شده قبل از اجرای حکم را ندارند.
      ماده 21 ـ فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری در خصوص موضوعاتی مانند آزادی مشروط و مرخصی محکومین حبس با خدمت دارای همان اختیاراتی است که در قوانین و مقررات برای رئیس زندان مقرر شده است.
      ماده 22 ـ زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان، پدر و مادرهمسر محکوم‎علیه مجازند حداقل هفته‎ای یک بار با وی ملاقات نمایند.
      تبصره: فرمانده یگان مربوط موظف است ترتیبات لازم را جهت ملاقات اشخاص مزبور و همچنین افرادی که اجازه ملاقات از طرف قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام دارند به عمل آورد.
      ماده 23 ـ نحوة اعزام، درمان و هزینة درمان محکومین حبس با خدمت مطابق مقررات مربوط به کارکنان شاغل می‎باشد.
      تبصره: مدت بستری محکوم‎علیه در بیمارستان جزء ایام محکومیت وی محاسبه می‎شود.
      ماده 24 ـ اجرای مجازات حبس با خدمت درمورد محکومین مبتلا به‎بیماریهای روانی، واگیردار و خطرناک قابل اعمال نمی‎باشد.
      تبصره: درصورتی که به تشخیص پزشک یگان محکوم حبس با خدمت به یکی از بیماریهای مزبور درحین اجرای مجازات حبس با خدمت مبتلا شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، محکوم علیه جهت تحمل مابقی حبس و درمان به زندان معرفی می‌‎شود.
      ماده 25 ـ محکومین حبس با خدمت هنگام تحمل مجازات مزبور مشمول مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح می‎باشند.
      تبصره: ایام غیبت و فرار محکومین حبس با خدمت جزء خدمت و محکومیت آنان محسوب نمی‎شود. فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع قضائی مربوط اعلام تا حسب مورد وفق کیفری یا انضباطی نیروهای مسلح با مرتکب رفتار شود.
      ماده 26 ـ فرمانده یگان مربوط یا رئیس مرکز نگهداری حتی‎المقدور به منظور اصلاح محکومین حبس با خدمت تمهیدات لازم را جهت اجرای برنامه‌‎های فرهنگی و ورزشی پس از پایان خدمت مقرر تحت نظر قاضی ناظر زندان به عمل می‎آورد.
      ماده27 ـ درصورت انتقال یگان محل خدمت محکوم علیه به حوزه قضائی دیگر دادستان مجری حکم جهت اجرای حکم به دادستان حوزه قضائی مربوط نیابت قضائی اعطاء می‎نماید.
      ماده 28 ـ هرنوع انتقال یا مأمور به خدمت نمودن محکومین حبس با خدمت در زمان تحمل محکومیت به سایر یگانها، وزارتخانه‎ها، نهادها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ممنوع است.
      ماده 29 ـ چنانچه درحین اجرای مجازات حبس با خدمت محکوم‎علیه به‎موجب رأی قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات یا به هرنحو دیگری از خدمت اخراج شود یا درصورتی که نگهداری محکوم‎علیه در یگان یا مرکز نگهداری به علت ارتکاب تخلفات یا هرعلت دیگری به تشخیص فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری به‎مصلحت نباشد و یا درصورت ارتکاب جرم جدید با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادگاه صادرکننده حکم حبس با خدمت یا دادگاه جانشین، بقیه مجازات حبس در زندان به اجراء درمی‎آید.
      تبصره: ارتکاب جرم در زمان آزادی مشروط مشمول مقررات این ماده می‎باشد.
      ماده 30 ـ قاضی ناظر زندان نسبت به محکومین حبس با خدمت دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قانون و آئین‎نامه اجرائی سازمان زندانها یا سایر مقررات پیش‎بینی شده است.
      ماده31 ـ اجرای احکام مکلف است یک هفته قبل از پایان مدت محکومیت زندانیان حبس با خدمت تاریخ آزادی محکوم‎علیه را به یگان مربوط یا مرکز نگهداری اعلام نماید. فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری موظفند نسبت به آزادی محکوم‎علیه در وقت مقرر اقدام و نتیجه را به مرجع قضائی و زندان اعلام نمایند.
      ماده32 ـ محکومین حبس با خدمت پایور از حیث دریافت حقوق و مزایا، بازنشستگی، ترفیعات و مرخصی در حکم حاضر به خدمت می‎باشند.
      ماده33 ـ کارکنان وظیفه محکوم به حبس با خدمت از لحاظ خدمت، دریافت حقوق و مزایا و مرخصی همانند سایر کارکنان وظیفه خواهند بود.
      ماده 34 ـ این دستورالعمل در 34 ماده و 7 تبصره توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ 5/10/1383 به‎تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 

اصلاح آیین نامه:
۱- اصلاح مواد (5) و (6) آیین‎نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی  
۲- اصلاح آیین‎نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم
 
اصلاح اساسنامه:
اصلاح بند(3) ماده(13) اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

اصلاحیه تصویب نامه:
۱- اصلاح بند (27) ضوابط اجرایی بودجه سال 1383 کل کشور  
۲- اصلاح درصد سهام قابل واگذاری شرکت ماشین‎سازی لرستان و شرکت واگن پارس زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  
۳- اصلاح بند (2) تصویب نامه راجع به عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی

آئین نامه ها :
۱- آیین‌نامه برگزاری جشنهای ملی و بین‌المللی فرهنگی و هنری خلیج فارس  
۲- آیین‌نامه برگزاری جشنهای ملی و بین‌المللی فرهنگی و هنری خزر(کاسپین)

تصویب نامه ها :
تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی

متن کامل قانون (pdf)