دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و چهارم‌ تیرماه‌ 1383

      فهرست‌ مندرجات‌ :

1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله  مجید.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: کمال‌دانشیار، جهانبخش‌ محبی‌نیا، الیاس‌ نادران‌ وهدایت‌الله  میرمرادزهی‌.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ انتخـاب‌ آقـای‌ حمیـد زنگنـه‌ بعنـوان‌
ناظر در شورای‌ عالی‌ شهرسازی‌ و معماری‌ایـران‌.
6 ـ بیانات‌ آقای‌ سیدمحمد خاتمی‌ ریاست‌محترم‌ جمهوری‌ درخصوص‌ معرفی‌ آقای‌محمدحسین‌ شریف‌زادگان‌ بعنوان‌ وزیر رفاه‌و تأمین‌ اجتماعی‌.
7 ـ رأی‌ اعتماد مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌آقای‌ محمدحسین‌ شریف‌زادگان‌ بعنوان‌وزیر رفاه‌ و تأمین‌ اجتماعی‌.
8 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
9ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌آینده‌.
ادامه ...