مصوبه مجلس شوراى اسلامى :
      قانون‌ موافقتنامه‌ تشویق‌ و حمایت‌ متقابل‌ از سرمایه‌گذاری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و دولت‌ جمهوری‌ خلق‌ چین‌
 
تصویب نامه  هیات دولت:
      ۱- تصویب‎نامه راجع‎به ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383  

تصویب‎نامه راجع ‎به ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383

سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور

       هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 165436/101 مورخ 10/9/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب 1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 را به شرح زیر تصویب نمود:
       1ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب1370ـ ، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی و عناوین مشابه) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت یک میلیون و پانصد هزار (000ر500ر1) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال 1383 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه دستگاههای اجرایی کل کشور موضوع بند (4) ضوابط اجرایی بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 2549/ت30426هـ مورخ 26/1/1383 پرداخت نمایند.
       تبصره1ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می‌باشد.
       تبصره2ـ پرداخت پاداش پایان سال (عیدی)، موضوع این بند به مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام‌وقت آنان در سال 1383 خواهد بود.
       2ـ مـیزان پرداخت پـاداش آخـر سـال (عـیـدی) کـلیه بـازنشستـگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه‌ از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000ر500ر1) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می باشد.
       3ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود. همچنین معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
       4ـ شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1383 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمری‌بگیر، وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند.
       5 ـ کلیه شرکتهای دولتی، سازمانها و مؤسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و مؤسسات تابع آن، سازمان صنایع ملی ایران و تمام شرکتها و سازمانهای تابع آن، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی، می‌توانند پاداش آخر سال (عیدی) موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلی و همچنین صندوقهای بازنشستگی تابع خود، پرداخت نمایند. پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن، ممنوع می‌باشد.

معاول اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف

 
      ۲- تصویب‎نامه راجع‎ به تبدیل روستای خالدآباد به شهر
 
 اصلاح آیین نامه:
      اصلاح آیین‎نامه اجرایی بندهای « ب»، « پ»، « ت»، « ث»، « ج»، « چ»، « ر»، « ز»، « ض»، « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

 اصلاحیه تصویب نامه:
      اصلاح تصویب‎نامه موضوع اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان کردستان

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)
فهرست هفتگی (pdf)