مصوبات هیات دولت: 
      1- تصویب‎نامه درخصوص برداشت بانک مرکزی از حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی   
      2- تصویب‎نامه درخصوص برگزاری هفتمین گردهمایی بین ‎المللی مهندسی عمران

اصلاح آیین نامه:
      اصلاح آیین‎نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون تشویق سرمایه‎ گذاری در طرحهای آب کشور

موافقتنامه ها:  
      1- قانون‌ موافقتنامه‌ همکاریهای‌ بازرگانی‌ و اقتصادی‌ بین‌ دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ ازبکستان‌   
      2- قانون‌ موافقتنامه‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ وهیئت‌ وزیران‌ اوکراین‌ درخصوص‌ همکاری‌ متقابل‌درمورد موضوعات‌ گمرکی‌   
      3-قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ وتحقیقاتی‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ امور گمرکی‌ وجلوگیری‌ از تخلفات‌ گمرکی‌ و مبارزه‌ با آنها بین‌ دولت‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ یونان‌
      4- قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ کوبا درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌و تحقیقاتی‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌امور گمرکی‌ وجلوگیری‌ از تخلفات‌ گمرکی‌ و مبارزه‌ با آنها
      5- قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ سودان‌
 

آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری:  
      1- رأی شماره ۴۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری   

رأی هیئت عمومی

     ضمن تأیید وجود تعارض بین دادنامه شماره 62 ـ 18/1/1383 شعبه 10 تجدیدنظر بـا دادنـامـه‎هـای شـمـاره 406ـ17/4/1382 و 799ـ24/8/1383 و 501 ـ13/5/1383 صادره از شعب هفتم و هشتم و چهارم تجدیدنظر با عنایت به اینکه تبصره الحاقی و اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری متضمن جواز بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون مذکور با افزایش حداکثر10 سال بعنوان مدت خدمت ارفاقی به سابقه  خدمت آنان به منظور برخورداری از حقوق بازنشستگی به میزان 30 سال خدمت است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه قانونگذار بشرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مزبور را علی ‎‏الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط بمنظور هماهگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 1379 تخصیص داده است، بنابراین مفاد دادنامه‎های شماره 406 مورخ 17/4/1382 شعبه هفتم تجدیدنظر، 799 مورخ 24/8/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر و 501 مورخ 13/5/1383 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


      2- رأی شماره ۴۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده اشتغال خارج از کشور 

رأی هیئت عمومی

      تناقض آراء شعب دیوان در زمینه فوق‎العاده خارج از کشور قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و بشرح دادنامه 458 مورخ 3/12/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 82/186 دادنامه‎های صادره مبنی بر تأیید استحقاق شاکیان به دریافت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوق‎الاشعار بوده و نتیجتاً دادنامه شماره 1055 مورخ 24/10/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‎الاتباع است.

رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

  
      3- رأی شماره۴۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال در کارگاهها

رأی هیئت عمومی

      اشتغال شاکیان به کار در محیط کشتارگاه که از مصادیق بارز کارگاه محسوب می‎شود و دریافت دستمزد در قبال کار انجام شده و سایر محتویات پرونده مؤید وجود رابطه کارگری آنان و مشمول مقررات قانون کار مصوب 1369 درباره نامبردگان است. بنا به جهات فوق‎الذکر دادنامه قطعی شماره 409 مورخ 29/3/1381 شعبه پنجم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‎ الاتباع است.

رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)