مصوبه مجلس شوراى اسلامى : 
      قانون‌ موافقتنامه‌ بازرگانی بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌و دولت‌ جمهوری‌ دمکراتیک خلق الجزایر
 
آئین نامه : 
      آیین‌نامه داخلی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

متن کامل قوانین و مقررات (pdf)