تصویب نامه ها : 
      1- تصویب‎نامه راجع ‎به تفویض اختیارات دولت به وزیران عضو شورای اقتصاد
      2- تصویب‎نامه راجع‎ به الحاق رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به ترکیب اعضای شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان
      3- تصویب‎نامه در مورد برگزاری اولین گردهمایی بین‎المللی پیشگیری و درمان استئوپروز
      4- تصویب‎نامه راجع‎ به الحاق کشورهای جمهوری ترکیه وجمهوری اوکراین به موافقتنامه بین دولتی راجع‎ به کریدور(دالان)حمل ونقل بین‎المللی شمال ـ جنوب
      5- تصویب‎نامه درخصوص برگزاری چهارمین گردهمایی منطقه‎ای سلامت الکترونیک با موضوع پیاده‎سازی پرونده الکترونیکی سلامت
      6- تصویب‎نامه راجع ‎به برگزاری گردهمایی بین‎المللی گمرک و فن‎آوری اطلاعات
 
آئین نامه ها :
      آیین‎نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق ‎التولیه و حق ‎النظاره و اداره امور اماکن مذهبی

اصلاح آیین نامه: 
      اصلاح ماده (10) آیین‎نامه اجرایی ماده (201) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مصوبات مجلس شوراى اسلامى > موافقتنامه ها:
      1- قانون‌ موافقتنامه‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ودولت‌ جمهوری‌ تونس‌ به‌ منظور اجتناب‌ از اخذ مالیات‌مضاعف‌ درمورد مالیات‌ بردرآمد  
      2- قانون‌ موافقتنامه‌ تشویق‌ و حمایت‌ متقابل‌ از سرمایه‌گذاری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌جمهوری‌ دمکراتیک‌ خلق‌ الجزایر

آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری: 
      1- رای شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962/ت30051هـ مورخ 18/11/1382 هیأت وزیران

رأی هیأت عمومی

      حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 مقید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت تأمین قسمتی از هزینه خاص ایام عید نوروز بدون ذکر قیود و شروط خاص است. بنابراین مقید نمودن پرداخت کمک مزبور به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان مغایر هدف و حکم صریح مقنن است و بدین جهت عبارت «به شرط رضایت از خدمات آنان» از متن مصوبه فوق‎الذکر ابطال و حذف می‎شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


      2- رأی وحدت رویه شماره 364 مورخ 3/8/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق بازنشستگی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها که قبل از سال 1374 بازنشسته شده ‎اند

رأی هیأت عمومی

      نظر به قانون استفساریه درخصوص تبصره‎های (1) و (3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوقی بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 که مقرر داشته است « تبصره‎های (1) و (3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 ناظر برآن دسته از قضات و اعضاء هیأت علمی است که تا تاریخ 1/1/1374 بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شده‎اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان در تاریخ 1/1/1374 به تصویب رسیده و شامل افزایشهای آتی آنان نمی‎گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان بعد از تاریخ 1/1/1374 تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها که قبل از سال 1374 بازنشسته شده‎اند برمبنای ضرایب جداول حقوقی سنوات بعد از بازنشستگی و پرداخت آن براین اساس فاقد مجوز قانونی می‎باشد و دادنامه شماره 1192 مورخ 23/9/1381 شعبه پنجم تجدیدنظر مشعر برفسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی


      3- رأی وحدت رویه شماره 371 مورخ 10/8/1383 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ مردود کردن شکایت مطالبه حقوق از سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی توسط کارکنان سایر سازمانها و وزارتخانه‎ ها 2ـ پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه

رأی هیأت عمومی

      درخصوص تعارض اول اعلام شده از حیث توجه و عدم توجه به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی درخصوص دعاوی مطالبه حق اشعه آراء شعبه 21 و سایر شعب متعارض تشخیص و با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت برعهده وزارتخانه‎ها و سازمانهای متبوع کارکنان مزبور می‎باشد و اقامه دعوی به خواسته حقوق و مزایای مذکور بطرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی مبنای قانونی ندارد، دادنامه شماره 259 مورخ 28/2/1381 صادره از شعبه 21 دیوان که در مورد شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور قرار رد صادر نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود.
      درخصوص اعلام تعارض دوم از حیث استحقاق برخورداری از حق اشعه بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
      الف ـ با عنایت به تفاوت موضوع شکایت مندرج در پرونده کلاسه 80/469 شعبه دهم بدوی دیوان و اینکه تفاوت مدلول رأی این پرونده با سایر دادنامه‎های فوق‎الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار درخصوص مورد نیست و تناقضی در این خصوص وجود ندارد، آراء متناقض تشخیص داده نشد و موردی برای رسیدگی و اظهارنظر در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری از این جهت وجود ندارد. 
      ب ـ درخصوص اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه 13 که شکایت شاکی را وارد دانسته و آنان را مستحق دریافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانسته‎اند و دادنامه‎های صادره از شعب 18 و 6 که دعوی مشابه شاکی را مردود اعلام نموده‎اند، صرفنظر از اینکه خوانده دعوی در همه این آراء یکسان نیست که در این خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصمیم شد و صرفنظر از اینکه خواهان مستحق 50% حقوق و مزایا باشد یا میزان کمتر از آن به اختیار دستگاه صادر کننده کافی است که در این خصوص مسئله مشمول رأی وحدت رویه شماره 91 مورخ 27/3/1380 می‎باشد. منحصراً از جهت اینکه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دریافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدی رأی به عدم استحقاق وی داده‎اند تعارض بین آراء محقق تشخیص داده شد و نظر به اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 در باب پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه تا 50% حقوق و مزایا و عنایت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 درخصوص لزوم پرداخت فوق‎العاده‎های قانونی کارکنان دولت با رعایت مبانی و مآخذ مقرر در قانون اخیرالذکر دادنامه‎های شماره 595 مورخ 22/4/1377 و 2153 مورخ 23/4/1383 شعبه اول بدوی و دادنامه شماره 1363 مورخ 14/7/1381 شعبه سیزدهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 

متن کامل قوانین و مقررات(pdf)