آیین‌نامه اجرایی بند « ز» ماده (111) اصلاحی  قانون مالیاتهای مستقیم
 

ماده 111- شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید با حفظ شخصیت حقوقی هر یک شرکت ، درهم ادغام یا ترکیب می شوند ازلحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده ازپرداخت دو درهزار حق تمیز موضوع ماده (48) این قانون معاف است.
ب - انتقال دارایی های شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بردرآمد این قانون نخواهد بود.
د- استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هریک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیردطبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای اذغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
ز- آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وصنایع ومعادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

متن کامل قانون و مقررات (pdf)