آیین‎نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

تصویب نامه ها :
الحاق یک تبصره به تصویب نامه درخصوص جایگزینی تاکسی ها و تاکسی های موقت شهر تهران با خودروهای نوتولید داخلی
تصویب نامه راجع به تغییر سود بازرگانی اقلام وارداتی
تصویب نامه راجع به حقوق ورودی انواع خودروهای سواری و وانت

اصلاحیه رای شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ 81/321                                                       7/5/1383

      پیرو دادنامه شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 17280 مورخ 8/4/1383 اصلاحات زیر جهت رفع اشتباه از دادنامه مذکور بعمل می آید:

1      ـ درصفحه دوم ستون اول درمتن مقدمه تاریخ تصویب آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال 1334 صحیح می باشد.

2      ـ در صفحه سوم ستون اول در بند 7 رای هیات عمومی تبصره ماده 76 صحیح است.

مدیردفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی