راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :
       رای شماره ۱۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد

رای هیات عمومی

       قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتا نافی صلاحیت عام کمیسیونهای مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی