آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :

۱          ـ رای شماره ۱۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 7 و بند 5 بخشنامه شماره21 مستمریها سازمان تامین اجتماعی

رای هیات عمومی

         طبق ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366، دستگاههای مذکور در ماده4 قانون فوق الذکر می توانند مشمولین قانون تامین اجتماعی را که حداقل 35 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راسا براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند.بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تامین اجتماعی در باب بازنشستگی، قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 21 مستمریها و همچنین بخشنامه شماره 7 مستمریها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تامین اجتماعی را با 30سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است. مغایر قانون و خارج از حدوداختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی


۲
          ـ رای شماره ۱۰۱ و ۱۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 5455/2/103 مورخ 18/12/1381 شورای اقتصاد و بخشنامه های شماره 28595/101 مورخ6/12/1381 و 30087/101 مورخ 21/12/1381 شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن

رای هیات عمومی

         الف ـ حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان حداکثر 10% در سال است و دلالتی برجواز افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات از طریق تقلیل مقدار کالا یا خدمات ارائه شده و یا زمان استفاده از آنها به میزان بیش از 10% به ادعای افزایش برخی از کالاها و خدمات دیگر به میزان کمتر از 10% و نتیجتا تحصیل درآمدی معادل 10% با احتساب میانگین قیمتهای تعیین شده ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض درحدی که متضمن افزایش قیمت کالا و خدمات ارائه شده بیش از 10% بشرح مذکور است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابـطال می گردد. ب ـ نـظر بـه ایـنکه مفاد بخشـنامه شماره 30087/101 مورخ21/12/1381 شرکت مخابرات ایران درخصوص میزان مالیات و عوارض خدمات مخابراتی براساس بندهای الف و ب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تهیه و تنظیم شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حکم مقنن بشرح مندرج در بخشنامه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات شرکت مخابرات ایران نمی باشد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی

 

تصویب نامه ها:

۱ر ـ تصویب نامه راجع به انتخاب وزیر رفاه و تامین اجتماعی به عنوان عضو کمیسیونهای اقتصاد و امور اجتماعی و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیئت وزیران
۲
          ـ تصویب نامه راجع به نامگذاری سال 1384 به نام سال فیزیک
۳
          ـ تصویب نامه در مورد تبدیل روستای باروق به شهر
۴
          ـ تصویب نامه راجع به تبدیل روستای کلمه و تنگ ارم به شهر

مصوبات شورای عالی انقللاب فرهنگی :

۱          ـ اصلاح تبصره ماده 2 اساسنامه طرح شاهد (مصوب جلسه 538 مورخ 29/2/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۲
          ـ انتخاب نایب رییس دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۳
          ـ شرایط ادامه تحصیل قضات حوزوی در رشته حقوق(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شرایط ادامه تحصیل قضات حوزوی در رشته حقوق

(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 541 مورخ 9/4/1383 به پیشنهاد وزارت دادگستری (نامه شماره 1660/02/111 مورخ 8/5/1381) شرایط و نحوه ادامه تحصیل قضات حوزوی در گرایش های رشته حقوق در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری را به این شرح تصویب کرد:

         ماده 1ـ قضات فارغ التحصیـل حوزه علمیـه که دارای مدرک علمی موضـوع بند 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 368 مورخ 3/11/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند در صورت گذراندن دوره کارآموزی قضـایی و دارا بودن حداقل سه سال کار قضایی می توانند حسب مورد در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تمام گرایش های رشته حقوق شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن برحسب تشخیص گروه آموزشی دانشگاه، دروس پیش نیاز را تا سقف تعداد واحدهای مجاز در دو نیم سال تحصیلی بگذرانند.

         تبصره: اتمام دوره کارآموزی قضایی و دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار قضایی داوطلبان موضوع این ماده می بایست به تایید معاونت آموزش و تحقیقـات قوه قضائیه برسد.

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدمحمد خاتمی


۴
          ـ عضویت شهردار تهران یا نماینده وی در شورای فرهنگ عمومی(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۵
          ـ تایید انطباق عبارت اختصاری ACECR با عنوان جهاد دانشگاهی(مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)