آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :

      ۱ـ رای شماره ۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری
      ۲ـ رای شماره ۱۰۶ و ۱۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 8344/5/32 مورخ 9/6/1381 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار
      ۳ـ رای شماره ۱۰۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 از ماده 19 آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری

   آئین نامه ها :

      آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

اصلاح آیین نامه :

      ۱ـ اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
      ۲ـ اصلاح بند (6) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند « د » تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

 اصلاحیه تصویب نامه :

      اصلاح بند (ج) تصویب نامه درمورد بازسازی مناطق آسیب دیده شهرستان بم