تصویب نامه در مورد پرداخت تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی

اصلاح تصویب نامه در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

تصویب نامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین المللی شهرهای جدید

اصلاح بند «ب» ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اصلاح تبصره ماده (17) اصلاحی آیین نامه مرخصی ها

اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

اصلاح آیین نامه اصلاحی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک