مصوبه شورای عالی انقللاب فرهنگی :

       ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی(مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

راى هیات عمومى دیوان عدالت اداری :

       رای شماره ۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی کارمند پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی
 

رای هیات عمومی

       با عنایت به حکم  مقرر در مادتین 18 و 19 قانون استخدام کشوری پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی مستخدم دولت در عداد مستخدمین رسمی قرارمی گیرد و برکناری او بدون صدور حکم از مراجع ذیصلاح  قانونی مجوزی ندارد. بنابجهات فوق الذکر دادنامه شماره1022 مورخ 23/4/1382 شعبه اول بدوی دیوان در این خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ـ دری نجف آبادی