تصویب نامه ها

      ۱- تصویب نامه راجع به انتخاب آقای حمیدرضا برادران شرکاء ـ به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف503623   

      ۲- تصویب نامه در خصوص قرار گرفتن داروی دالتپارین در تعهدات بیمه ای سازمانهای بیمه گر  

      ۳- تصویب نامه در مورد برگزاری اولین گردهمایی نانهای مسطح

      ۴- تصویب نامه راجع به افزایش کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان

      5- اصلاح تصویب نامه شماره 3311/ت29996هـ مورخ 16/2/1383

 

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور 

      رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق

ردیف: 82/8  هیئت عمومی

      رای شماره: 666 ـ 19/3/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

      آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمـه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولا  کلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکرشده، ثانیا کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

آراى هیات عمومى دیوان عدالت اداری

      ۱- رای شماره ۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 وزارت نیرو 

      ۲- رای شماره ۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرائی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضاء هیات علمی دانشگاه 

      ۳- رای شماره ۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

      ۴- رای شماره ۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره1586/ت24246هـ مورخ21/1/1381 هیات وزیران درخصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادرتخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی

 آئین نامه ها

      آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

شماره17091/ت30673هـ                                             10/4/1383

وزارت امور خارجه ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

      هیات وزیران در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

      ماده 1ـ وزارت امور خارجه در داخل کشور و نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که صدور یا تسجیل آنهـا در حدود وظایف و صلاحیتشان می باشد طبـق مقررات این آیین نامه و سایر مقررات مربوط صادر و تصدیق نمایند.

      ماده 2ـ نرخ تـعرفه خدمات حقـوق کنسولی بر اساس جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست این آیین نامه تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات مذکور، روی اصل سند تمبر ابطال یا معادل آن از دستگاه نقش تمبر استفاده می شود و در مواردی که وزارت امور خارجه تشخیص دهد می توان به جای تمبر از رایانه استفاده نمود.

      ماده 3ـ تصدیق اسناد در خارج از کشور فقط در صلاحیت نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است که توسط کارمندان رسمی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

      ماده 4 ـ مبلغ تعرفه تعیین شده به پول محل و سایر ارزهای بین المللی معتبر تسعیر و برمبنای هر یورو  ده هزار و پانصد (500‚10) ریال محاسبه و وصول می شود.

      ماده 5 ـ تسعیر مبالغ مندرج در جدول شماره (1) پیوست این آیین نامه به سایر ارزها تابع شرایط محل و براساس دستورالعملی خواهدبود که از سوی وزارت امورخارجه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

      ماده 6 ـ سفارت یا کنسولگریها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مجاز به تایید اسناد و اوراقی که در خارج از حوزه ماموریت آنها تنظیم شده است نمی باشند.

      ماده 7 ـ اعتبار کلیه اسناد و مدارک تجاری تنظیم شده در خارج از کشور منوط به تصدیق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در محل است.

      ماده 8 ـ در مواردی که تعرفه باید به تناسب ماه یا سال دریافت شود کسر ماه یا سال، یک ماه یا یک سال تمام محسوب می شود.

      ماده 9ـ چنانچه در یک صفحه اسناد مختلفی درج شده باشد از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهدشد.

      ماده 10ـ چسباندن تمبر روی همدیگر و همچنین چسباندن تمبر نصفه روی اسناد ممنوع است.

      ماده 11ـ اسناد و اوراق ذیل از پرداخـت تعرفـه حقوق کنسولی معاف می باشند و تصدیق آنها بدون ابطال تمبر و به صورت رایگان انجام می شود. این امر در روی این اسناد و رونوشتهایی که بایگانی خواهدشد و همچنین ستون مبلغ در دفتر ثبت با مرکب قرمز نوشته و قید خواهد شد:

      الف ـ اسناد اتباع ایران که عدم استطاعت آنان با ارایه مدرک لازم نزد رییس نمایندگی محرز شده باشد.

      تبصره : اصل یا رونوشت مصدق مدارک مربوط و عدم استطاعت باید به رونوشت سند تصدیق شده پیوست و در پرونده بایگانی شود.

      ب ـ اسناد و مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اتباع ایران در خارج از کشور.

      پ ـ اسناد و مدارک پزشکی بیماران ایرانی در خارج از کشور.

      ت ـ گواهی مربوط به ولادت و فوت اتباع ایران که توسط مقامات خارجی صادر شده باشد.

      ث ـ اسناد مراکز خیریه ایران در امور مربوط به خود آنها و هرگونه کالاهای اهدایی به این مرکز.

      ج ـ اسناد نمایندگان خارجی مقیم ایران که از معافیت سیاسی بهره مند هستند، درصورتی که موضوع تصدیق یا اقدام مربوط به شخص یا خانواده بلافصل آنها باشد به شرط عمل متقابل.

      چ ـ اسناد مربوط به ماترک افراد نیروهای مسلح و کارمندان رسمی کشور که در راه انجام وظیفه به دلیل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.

      ح ـ اسنادی که به موجب پیمانهای بین المللی از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند.

      خ ـ اسنادی که بـه تصدیق وزارت امور خارجه یا سفارتخانه ها، کنسولگریها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران رسیده و تعرفه آن دریافت شده است.

      د ـ در مواردی که در کشور متوقف فیه اتباع ایرانی از تعرفه های مندرج در جداول پیوست معاف می باشند.

      ماده 12ـ هرگاه در اخذ تعرفه حقوق کنسولی و ابطال تمبر خلافی ملاحظه شود یا چنانچه از طرف اشخاص یا مقامات ذینفع شکایتی به عمل آید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

      الف ـ اگر متصدی کمتر از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد، مراتب کتبا به وی اخطار و با متخلف یا متخلفین مطابق قانون و مقررات برخورد خواهدشد.

      ب ـ اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت و به حساب درآمد واریز کرده باشد، ضمن اخطار کتبی به متخلف، مابه التفاوت از حساب درآمد و یا با رعایت ماده(49) قانون محاسبات عمومی کشور از محل درآمد عمومی به شخص و یا قائم مقام ذینفع مسترد می گردد و در صورت تـکرار، مطابق قانون و مقررات با متخلف و متخلفین  برخورد خواهدشد.

      پ ـ اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت کند ولی کمتر از میزان دریافتی تمبر ابطال نماید مطابق قانون و مقررات تحت تعقیب قرار خواهدگرفت.

      ماده 13ـ هر صفحه عبارت از بیست وپنج سطر و هر سطر بطور متوسط دارای پانزده کلمه است. برای کمتر از بیست و پنج سطر تعرفه کامل یک صفحه دریافت می شود.

      ماده 14ـ تعرفه تایید کلیه نسخ اصلی هر سند برابر نرخ تعیین شده در فهرست و تعرفه رونوشت یا کپی اسناد و مدارک ده درصد (10%) مبلغ تعرفه نسخه اصلی تاییدشده همان سند در خارج از کشور خواهدبود.

      ماده 15ـ هرگاه کشور خارجی در مواردی که در این تعرفه پیش بینی نشده است یا در مواردی که پیش بینی شده، اضافه بر مبالغ مذکور در این تعرفه وجهی از اتباع ایران دریافت نماید؛ وزارت امور خارجه مجاز است با اتباع آن کشور عمل متقابل نماید.

      ماده 16ـ دستوالعملهای لازم در خصوص چگونگی اجرای این آیین نـامه توسط وزارت امور خارجه تهیه و ابلاغ خواهدشد.

      ماده17ـ کلیه مصوبات قبلی مغایر با این آیین نامه لغو می گردد.

      این متن جایگزین تصویب نامه شماره 13755/ت30673هـ مورخ 30/3/1383 می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف

جداول تعرفه


---------------------------

مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ چهارم‌ خردادماه‌ 1383

        فهرست‌ مندرجات‌ :

1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.
3 ـ ناطق‌ قبل‌ از دستور آقای‌ محمدعلی‌ کوزه‌گر.
4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.
5 ـ تصویب‌ مجدد لایحه‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌.
6 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.
7 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. ادامه ....